Biznes.Bluesky.pl

Regulamin - wersja 1.2

wersja 1.2, Obowiązywał do 2012-05-21

Porozumienie między Użytkownikiem a Operatorem Serwisu Internetowego

Witamy w Serwisie Internetowym Centrum Rezerwacji Biznes.Bluesky.pl (zwanym dalej Serwisem Internetowym). Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe tylko i wyłącznie pod warunkiem akceptacji wszystkich przedstawionych poniżej postanowień i warunków. Uzyskanie dostępu do Serwisu Internetowego w jakikolwiek sposób oznacza wyrażenie zgody na postępowanie zgodnie z warunkami i postanowieniami tego Porozumienia. Porozumienie należy przeczytać uważnie. Brak akceptacji któregokolwiek postanowienia lub warunków w nim zawartych powoduje konieczność zaprzestania używania Serwisu Internetowego.

Wszelkie terminy zapisane dużą literą mają znaczenie określone w punkcie Definicje zamieszczonym na końcu tego dokumentu.
W związku z ciągłym rozwojem Serwisu Internetowego zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji Porozumienia w dowolnym momencie bez konieczności informowania Użytkowników. Przed każdym korzystaniem z Serwisu Internetowego Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualną wersją Porozumienia.

Serwis Internetowy składa się z dwóch głównych części, zdefiniowanych poniżej: „Dynamicznych Pakietów” oraz „Gotowych Pakietów Wakacyjnych” zwanych także Turystyką Katalogową.

I. Definicje

 1. Serwis Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem bluesky.pl.

 2. Użytkownik (Użytkownik Serwisu Internetowego) – Osoba uzyskująca dostęp do Serwisu Internetowego w dowolny sposób.

 3. Operator (Operator Serwisu Internetowego) – przedsiębiorca obsługujący Serwis Internetowy i wystawiający dokumenty upoważniające do skorzystania z usług Dostawców. Operator wystawia w/w dokumenty na podstawie umów  zawartych z każdym Dostawcą, którego usługi są oferowane w Serwisie Internetowym. Operator świadczy usługę starannego działania polegającą na udostępnianiu Serwisu Internetowego Użytkownikom i obsługiwaniu Zgłoszeń przekazywanych Dostawcom za jego pośrednictwem.

 4. Regulamin - Porozumienie (Porozumienie między Użytkownikiem a Operatorem Serwisu Internetowego) – Umowa określająca zasady i warunki użytkowania Serwisu Internetowego opisana na tej stronie, będąca regulaminem użytkowania w/w Serwisu.  

 5. Profil Klienta (Konto Użytkownika) – zestaw uprawnień i danych Użytkownika pozwalający na przechowywanie i modyfikowanie informacji o Podróżnych, Zapisanych Podróżach, preferencjach i danych Użytkownika związanych z użytkowaniem Serwisu Internetowego. Profil Klienta tworzony jest na żądanie Użytkownika. Konto jest zabezpieczone hasłem znanym tylko Użytkownikowi.

 6. Zapisana Podróż – zapisany na żądanie Użytkownika zestaw kryteriów wyszukiwania usług przewozowych, turystycznych, ubezpieczeniowych, wynajmu lub innych towarów prezentowanych w Serwisie Internetowym, powiązanych ze sobą w zakresie dat i miejsc pobytu. Zapisana Podróż może zawierać informacje o statusie Zgłoszeń wygenerowanych przez Użytkownika na jej podstawie.

 7. Dostawca (Dostawca Usług Przewozowych i Turystycznych) – przedsiębiorca świadczący Użytkownikowi usługę przewozową, turystyczną, ubezpieczeniową, wynajmu lub sprzedający towar zamówiony za pośrednictwem Serwisu Internetowego.

 8. Zasady i warunki uczestnictwa (Dostawców) – Określone przez Dostawcę zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych. Operator nie ma wpływu na te zasady.

 9. Zgłoszenie – rezerwacja realizacji jednej lub kilku usług, które składa Użytkownik za pomocą Serwisu Internetowego przez określenie kryteriów, wybór opcji, wprowadzenie w odpowiednich kwestionariuszach wszelkich niezbędnych do wykonania rezerwacji / transakcji informacji (w tym danych osobowych podróżnych, danych płatnika i danych związanych z wybraną metodą płatności).

 10. Zgłoszenie Nieopłacone – Zgłoszenie, na podstawie którego Użytkownik zarezerwował żądane przez siebie usługi u Dostawcy(ów) i za które  nie otrzymano wymaganej zapłaty.

 11. Zgłoszenie Wiążące – Zgłoszenie, na podstawie którego Użytkownik  zarezerwował żądane przez siebie usługi u Dostawcy(ów) i w ramach którego Użytkownik zaciągnął dodatkowe zobowiązanie przez:

  1. Wprowadzenie przez Serwis Internetowy danych karty płatniczej , kredytowej  lub dokonanie  płatności przelewem online w celu opłacenia usług przed ich wykonaniem
  2. Wprowadzenie przez Serwis Internetowy danych karty płatniczej lub kredytowej w celu gwarantowania płatności za usługi opłacane w miejscu ich wykonywania lub
  3. Dostarczenie do siedziby Operatora podpisanej czytelnie przez Użytkownika umowy / zgłoszenia uczestnictwa w usłudze oraz wpłacenie częściowej opłaty za usługę w wysokości zgodnej z warunkami określonymi przez Operatora lub Dostawcę (np. pakiety wakacyjne)
 12. Zgłoszenie Opłacone – Zgłoszenie, na poczet realizacji którego Operator lub Dostawca otrzymał pełną zapłatę w cenie podanej w Serwisie Internetowym.. Na podstawie Zgłoszenia Opłaconego wystawiany jest dokument potwierdzający prawo do skorzystania z usługi Dostawcy.

 13. Ostateczny Termin Wykupu – ostateczna data do której można wystawić dokument potwierdzający prawo do skorzystania z usługi Dostawcy, do której Operator lub Dostawca musi otrzymać pełną zapłatę w cenie podanej w Serwisie Internetowym.  W przypadku płatności przelewem za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Operatora lub Dostawcy, wskazany w odniesieniu do nabywanych usług.

 14. Biuro Obsługi Klienta (także BOK) – wydzielona jednostka organizacyjna Operatora, której pracownicy zajmują się obsługą Zgłoszeń wprowadzanych przez Serwis Internetowy. Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze (bez sobót i niedziel) od godziny 9:00-20:00 za wyjątkiem Działu Księgowości, czynnego w dni robocze od 9:00 do 16:00

 15. Pakiet Dynamiczny – jednoczesnarezerwacja kilku usług turystycznych pochodzących od różnych Dostawców,  sprzedawanych na odrębnych zasadach i warunkach każdej z nich. Serwis Internetowy wyłącznie oferuje funkcjonalność dostępu do różnych systemów rezerwacyjnych jednoczenie w jednym miejscu; organizatorem pozostaje odrębnie każdy z Dostawców.

 16. Gotowy Pakiet Wakacyjny (Turystyka Katalogowa) – oferta katalogowa Dostawcy, którego agentem jest Blue Sky Travel Sp. z o.o., sprzedawana dokładnie według zasad i warunków Dostawcy.

 17. Dokumenty Serwisu Internetowego – to wyłącznie bilety lotnicze, vouchery, lub potwierdzenia rezerwacji usług płatnych na miejscu – takich jak noclegi i wynajem samochodów.

 18. Podróżny – osoba korzystająca z usług Dostawcy na podstawie Zgłoszenia przez Użytkownika

 19. Zapłata – za moment zapłaty uznaje się wpłynięcie pieniędzy za usługę na konto Operatora, a nie datę wykonania przelewu.

 

II. Używanie Serwisu Internetowego

Serwis Internetowy został udostępniony Użytkownikowi wyłącznie w celu uzyskiwania informacji o miejscach podróży, sprawdzania dostępności dóbr i usług związanych z podróżowaniem oraz tworzenia wiążących rezerwacji lub zawierania innych wiążących transakcji z dostawcami usług przewozowych i turystycznych tylko w sytuacji gdy Użytkownik zamierza z nich skorzystać. Dokonanie przez Użytkownika Zgłoszenia Wiążącego i utworzenie wiążącej rezerwacji lub zawarcie wiążącej transakcji jest oświadczeniem woli Użytkownika. Używanie Serwisu Internetowego w innych celach jest zabronione.

Użytkownikiem Serwisu Internetowego może być tylko osoba gwarantująca, że:

 • ma ukończone 18 lat,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań w swoim imieniu,

 • będzie postępować zgodnie ze wszystkimi postanowieniami tego Porozumienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

 • będzie zawierać za pomocą Serwisu Internetowego rezerwacje lub transakcje w swoim imieniu lub w imieniu osób, których stosowne pełnomocnictwa posiada ,

 • wszelkie informacje, które wprowadzi na stronach Serwisu Internetowego są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne,

 • będzie uzyskiwać dostęp do Serwisu Internetowego i korzystać z niego na koszt własny,

 • jeżeli posiada Profil Klienta w Serwisie Internetowym, zabezpiecza w odpowiedni sposób informacje umożliwiające dostęp do niego (w szczególności nazwę użytkownika i hasło), będzie nadzorować i ponosić pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek użycie Profilu Klienta przez inne osoby.


Operator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Profilu Klienta w Serwisie Internetowym oraz usług w nim oferowanym w przypadku stwierdzenia łamania postanowień niniejszego Porozumienia lub z innych uzasadnionych przyczyn.
 

III. Działania zabronione

Treści i informacje prezentowane na stronach Serwisu Internetowego (włącznie z cenami i dostępnością usług przewozowych i turystycznych), jak również infrastruktura używana do udostępniania tych treści i informacji są własnością Operatora i Dostawców, z których korzysta Serwis Internetowy. Zachowując prawo do wykonywania niezbędnej kopii Zapisanej Podróży, zawierającej zarezerwowane usługi i dokumentów z nią związanych Użytkownik nie jest upoważniony do ich modyfikowania, kopiowania, dystrybuowania, przesyłania, wyświetlania, odtwarzania, reprodukowania, publikowania i udzielenia licencji na ich używanie, a także do przesyłania, sprzedawania lub odsprzedawania jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług, uzyskanych za pomocą lub przez Serwis Internetowy.
Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań takich jak:

 • używanie Serwisu Internetowego lub jego treści w jakimkolwiek komercyjnym celu niezwiązanym z planowaną podróżą ,

 • tworzenie jakichkolwiek spekulacyjnych, fałszywych lub podejmowanych z użyciem nieuprawnionych środków płatniczych Zgłoszeń Wiążących lub wiążących rezerwacji lub transakcji,

 • monitorowanie, kopiowanie lub uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści lub informacji udostępnionych w Serwisie Internetowym przy użyciu robotów, programów - robaków, zautomatyzowanych interpreterów treści lub jakichkolwiek innych zautomatyzowanych bytów lub procesów w jakimkolwiek celu bez uprzedniej, pisemnej zgody Operatora,

 • podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do obciążenia Serwisu Internetowego,

 • łamanie, obchodzenie wprowadzonych w serwisie zabezpieczeń.

 • modyfikowania i fałszowanie potwierdzeń przelewu

 • odwoływanie przelewu bankowego po potwierdzeniu zapłaty pod rygorem dobrowolnej zapłaty dwukrotnej wartości strat spowodowanych nieodwołalnymi transakcjami, postrzegane będzie jako działanie zabronione i nieuczciwe ścigane przez odpowiednie władze.

 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa Dostawców

Do rezerwacji, nabywania usług przewozowych i turystycznych oraz rzeczy i usług związanych z podróżowaniem, które wybiera Użytkownik w trakcie używania Serwisu Internetowego mają zastosowanie odrębne zasady i warunki uczestnictwa, określane przez Dostawców. Zasady i warunki uczestnictwa są prezentowane zawsze przed dodaniem wybranej usługi do Zapisanej Podróży i przed dokonaniem płatności za nią. Ww. zasady i warunki muszą być przeczytane przez Użytkownika za każdym razem, przed dokonaniem Zgłoszenia lub zapłatą za Zgłoszenie. Użytkownik z chwilą zapłaty zobowiązuje się przestrzegać zasad i warunków uczestnictwa określonych przez Dostawcę usługi, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niektórzy Dostawcy oferujący wybrane usługi lub czynności mogą wymagać od Użytkownika zwolnienia ich z odpowiedzialności, wystawionego w formie pisemnej i podpisanego przed wzięciem udziału w usłudze lub czynności, którą oferują. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości i zdaje sobie sprawę z tego, że naruszenie przez Użytkownika jakiejkolwiek zasady lub warunku uczestnictwa określonych przez Dostawcę może spowodować anulację rezerwacji, odmówienie Użytkownikowi możliwości uczestnictwa w wybranej usłudze lub skorzystania z wybranego produktu włącznie z przepadkiem należności wpłaconej za tę usługę lub produkt.

 

V. Ochrona prywatności i danych osobowych

 • Operator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Serwisu Internetowego.

 • Przekazując Zgłoszenie, Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone są w bazie danych Operatora i służą wyłącznie do własnego użytku. Dane te umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Użytkowników. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, które podał podczas zakładania Zgłoszenia. Uzytkownik upoważnia też Operatora do przekazania powyższych danych do Dostawcy usług w celu reazliacji usług.

 • Operator dołoży wszelkich starań, aby Użytkownicy Serwisu Internetowego mieli pełen dostęp do nowych produktów, usług, promocji i cenników oferowanych na stronie bluesky.pl. W związku z tym Operator zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez Operatora. Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

 • Poprzez złożenie Zgłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, informacji handlowych oraz materiałów marketingowych od Operatora na podany przez Użytkownika adres pocztowy lub e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Operatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883). Poprzez złożenie Zgłoszenia Użytkownik oświadcza, że powyższe przyjmuję do wiadomości i wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze Użytkownika danych w podanym powyżej zakresie.

 • Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Operatora. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

 

VI. Opinie, komentarze i inne informacje wprowadzane przez Użytkownika

Operator ceni każdą informację o Serwisie Internetowym przekazaną przez Użytkowników. Przekazanie przez Użytkownika do Serwisu Internetowego opinii, pytań, komentarzy, sugestii, pomysłów lub innych tekstów (zwanych dalej łącznie Treściami) za pomocą poczty elektronicznej, wprowadzając je bezpośrednio w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób, stanowi udzielenie zgody Operatorowi Serwisu Internetowego niewyłącznego, wolnego od jakichkolwiek opłat licencyjnych, nieustającego, przenaszalnego, nieodwoływanego i z możliwością udzielania sublicencji prawa do ich używania, reprodukowania, modyfikowania, tłumaczenia, dystrybuowania, publikowania.

 

VII. Zgłoszenia

Na podstawie Zgłoszenia zostaną utworzone odpowiednie rezerwacje w systemach rezerwacyjnych Dostawców. Przekazując Zgłoszenie przez Serwis Internetowy, Użytkownik upoważnia Operatora do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu potwierdzenia przyjęcia oferty lub potwierdzenia otrzymania Zgłoszenia (dokonania rezerwacji). Jeżeli skontaktowanie się z Użytkownikiem, na podstawie danych podanych w Zgłoszeniu nie będzie możliwe Operator zastrzega sobie prawo do anulowania Zgłoszenia i wszelkich zobowiązań z nim związanych.

Serwis Internetowy przyjmie zlecenie Użytkownika jako Zgłoszenie bez rezerwacji, w sytuacji gdy nie można automatycznie potwierdzić dostępności wybranej usługi, automatycznie wykonać rezerwacji w systemie rezerwacyjnym Dostawcy, zrealizować wybranej przez Użytkownika metody płatności lub w przypadku gdy działania Użytkownika w systemie płatniczym nie doprowadzą do przekazania środków płatniczych Operatorowi lub Dostawcy. W każdej innej sytuacji Zgłoszenie będzie Zgłoszeniem Nieopłaconym, albo Zgłoszeniem Wiążącym albo Zgłoszeniem Opłaconym, w zależności od sytuacji i zgodnie z tym co podano w Definicjach i na zasadach określonych poniżej.

Cena większości usług prezentowanych w Serwisie Internetowym przekazywana jest Operatorowi w innych walutach niż polskich złotych (PLN) natomiast wszystkie prezentowane w serwisie ceny wyrażone są w polskich złotych. Ze względu na wahania kursów walut, cena w momencie otrzymania zapłaty za usługę objętą rezerwacją może ulec zmianie w stosunku do ceny prezentowanej w Serwisie Internetowym w momencie dokonywania Zgłoszenia.W takim przypadku przysługuje bezkosztową anulacja zgłoszenia lub dopłata do nowej ceny.

Całkowita cena usługi określona jest w Zgłoszeniu. Z zastrzeżeniem, iż na cenę biletu lotniczego składają się taryfa netto, opłaty lotniskowe oraz bezzwrotna opłata serwisowa za wystawienie biletu, każdorazowo ustalana przez Serwis Internetowy i pokazywana Użytkownikowi przed złożeniem Zgłoszenia.

Po otrzymaniu Zgłoszenia Serwis Internetowy prześle na podany przez Użytkownika adres email potwierdzenie otrzymania zgłoszenia – dokonania rezerwacji, zawierające informacje o zamówionych usługach, wybranej formie płatności i Ostatecznym Terminie Wykupu. Potwierdzenie otrzymania zgłoszenia nie jest dokumentem upoważniającym do skorzystania z zamówionych usług.

Wyszukiwanie połączeń lotniczych może spowodować utworzenie i przekazanie w Zgłoszeniu rezerwacji połączenia lotniczego, którego nie można zrealizować ze względu na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od wybranej formy płatności, Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawianiu biletów lotniczych lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą, której dane podano w sekcji Dane Płatnika spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

 

VIII. Nieopłacone Zgłoszenia

W sytuacji, gdy za usługę trzeba zapłacić przed jej wykonaniem Zgłoszenie Nieopłacone nie jest wiążące dla stron. Operator unieważni Zgłoszenie i rezerwację u Dostawcy w przypadku braku zapłaty za Zgłoszenie przed Ostatecznym Terminem Wykupu. Dostawca może anulować, zmienić cenę lub warunki rezerwacji do czasu opłacenia rezerwacji.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę warunków / anulację lub zmianę Ostatecznego Terminu Wykupu wprowadzoną przez Dostawcę i nie wypłaca z tego tytułu żadnych odszkodowań. Po otrzymaniu od Dostawcy informacji o zmianie Operator poinformuje o tym Użytkownika, w godzinach i dniach pracy Biura Obsługi Klienta. Użytkownik upoważnia niniejszym Operatora do informowania Użytkownika o zmianie dokonanej przez Dostawcę poza godzinami i dniami pracy Biura Obsługi Klienta, w sytuacji gdy Operator wszedł w posiadanie takich informacji i konieczne jest bezzwłoczne ich przekazanie Użytkownikowi. Podanie karty kredytowej, która nie uzyskała autoryzacji lub brak potwierdzenia przelewu online czy przelewu tradycyjnego przypisuje rezerwacji status Nieopłaconego zgłoszenia, nie powodującego jego realizację.

 

VIX. Rodzaje płatności - Bilety lotnicze, hotele, atrakcje

Dostępne przy przekazywaniu Zgłoszenia metody płatności zależą od usług jakie zostały wybrane. Proponowane metody płatności mogą się zmieniać wraz z rozwojem Serwisu Internetowego.

 

1. Płatność przelewem tradycyjnym lub przekazem pocztowym

Przelew musi być dokonany zgodnie z instrukcjami i w terminie podanymi w Serwisie Internetowym. Niewłaściwe wpisanie tytułu płatności i danych Użytkownika jako zlecającego może utrudnić lub uniemożliwić identyfikację i zaksięgowanie płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Operator nie bierze odpowiedzialności za brak możliwości identyfikacji wpłat dokonanych niezgodnie z podanymi instrukcjami i w konsekwencji tego z anulacją rezerwacji uznanych z tego powodu za nieopłacone przed Ostatecznym Terminem Wykupu.
Użytkownik winien wysłać Operatorowi potwierdzenie wykonania przelewu niezwłocznie po jego dokonaniu, na podany w potwierdzeniu rezerwacji adres mailowy lub numer faksu. Momentem zapłaty uznaje się wpływ środków pieniężnych na rachunek Operatora. Dlatego też dokonując płatności w innym dniu niż dokonana rezerwacja należy uzgodnić dokładną cenę usług, zależnych od kursów walut oraz, w przypadku przekroczenia „ Ostatecznego Terminu Zapłaty” stawek i taryf Dostawcy Usług. Należy pamiętać, że identyfikacja wpłat dokonywana jest przez Dział Księgowy, czynny w dni robocze od godz. 9:00 do 16:00. Wpłaty otrzymane poza tymi godzinami będą obsługiwane następnego dnia według panujących zasad i kursów. Wyszukiwanie połączeń lotniczych może spowodować utworzenie i przekazanie w Zgłoszeniu rezerwacji połączenia lotniczego, którego nie można zrealizować ze względu na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od wybranej formy płatności, Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawianiu biletów lotniczych lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą, której dane podano w sekcji Dane Płatnika spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

 

2. Płatność  przelewem online

Płatność przelewem online odbywa się na zasadach banku Użytkownika. W przypadku odwołania przelewu, Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego skutecznego powiadomienia o tym fakcie Operatora drogą mailową lub telefoniczną , pod rygorem zobowiązania pokrycia 200% jego kosztów wynikających z bezzwrotnych kosztów rezerwacji usług. Potwierdzeniem rozmowy telefonicznej jest email  Operatora do Użytkownika, z którego wynika przyjęcie do wiadomości odwołania przelewu online. Przelewy online są dodatkowo płatne, koszt wykonania przelewu jest każdorazowo określany przez Serwis Internetowy i pokazywany Użytkownikowi przed złożeniem Zgłoszenia. Wyszukiwanie połączeń lotniczych może spowodować utworzenie i przekazanie w Zgłoszeniu rezerwacji połączenia lotniczego, którego nie można zrealizować ze względu na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od wybranej formy płatności, Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawianiu biletów lotniczych lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą, której dane podano w sekcji Dane Płatnika spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

 

3. Płatność  kartą kredytową / płatniczą

Omówiona powyżej płatność musi podlegać następującym regułom:

W trosce o bezpieczeństwo transakcji wykonywanych kartą płatniczą lub kredytową Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności wprowadzonych informacji. Przekazując przez Serwis Internetowy Zgłoszenie, którego częścią są dane karty płatniczej lub kredytowej Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez pracowników Operatora działań koniecznych do weryfikacji tożsamości właściciela karty płatniczej lub kredytowej. Brak możliwości weryfikacji  prawidłowości danych personalnych Użytkownika i używanej przez niego karty płatniczej lub kredytowej, lub brak autoryzacji banku wystawcy karty spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Dotyczy to zwłaszcza osób o nie polskim nazwisku, podróżujących z pominięciem lotnisk w Polsce. Podanie karty płatniczej / kredytowej jest jednoznaczne z poleceniem zakupu usług przez Operatora. Brak kontaktu z właścicielem karty, w przypadkach uzasadnionych, do uznania przez Operatora, takich jak karta nie należy do żadnego Podróżnego, spowoduje odrzucenie transakcji do momentu wyjaśnienia autoryzacji Płatnika. Może to spowodować zmianę ceny w związku z kursami walutowymi lub zmianą warunków Dostawcy. Operator nie ponosi konsekwencji z tego tytułu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że bilety lotnicze są wystawiane codziennie w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta, oraz że poza tymi godzinami realizacja rezerwacji będzie miała miejsce dnia następnego z konsekwencją ewentualnej zmiany taryfy lub kursu walut. Użytkownikowi przysługuje prawo do bezkosztowej anulacji zgłoszenia.

Wyszukiwanie połączeń lotniczych może spowodować utworzenie i przekazanie w Zgłoszeniu rezerwacji połączenia lotniczego, którego nie można zrealizować ze względu na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od wybranej formy płatności, Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawianiu biletów lotniczych lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą, której dane podano w sekcji Dane Płatnika spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

Obciążenie karty kredytowej / płatniczej następuje w dwóch transakcjach: do Operatora i do Dostawcy usług. Operator zastrzega sobie prawo pobrania należności w jednej transakcji.

 

4. Wpłata gotówki w placówkach Operatora

Może mieć miejsce tylko w godzinach odpowiednich placówek, obecnie tylko w Warszawie i Poznaniu w podanych poniżej godzinach pozwalając na przyjęcie i zaksięgowanie wpłaty przynajmniej  30 minut przed zamknięciem biur.

Aby dokonać wpłaty należy podać numer zlecenia / rezerwacji  oraz wcześniej uzgodnić kwotę wpłaty, jeżeli nie jest ona dokonywana w dniu wykonania rezerwacji.

Wyszukiwanie połączeń lotniczych może spowodować utworzenie i przekazanie w Zgłoszeniu rezerwacji połączenia lotniczego, którego nie można zrealizować ze względu na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od wybranej formy płatności, Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawianiu biletów lotniczych lub wyboru alternatywnego połączenia. Brak kontaktu z osobą, której dane podano w sekcji Dane Płatnika spowoduje odrzucenie Zgłoszenia. Użytkownikowi przysługuje bezkosztowa anulacja rezerwacji połączenia lotniczego.

Godziny otwarcia biur / do wpłat gotówkowych należy odjąć co najmniej 30 minut oraz znać uzgodnioną kwotę z Operatorem, w przypadku wpłat w innym dniu niż dokonana rezerwacja.

Blue Sky Travel
ul. Roosevelta 2
60-829 Poznań
tel. +48 61 841-09-00
fax +48 61 842-03-43

godziny pracy:
Pn-Pt: 9.00 - 18.00
So: 10.00 - 14.00
Blue Sky Travel - ARKADIA
ul. Jana Pawła II 82
00-175 Warszawa
tel. +48 22 330 60 30-49
fax +48 22 331 52 40-41

godziny pracy:
Pn-Pt: 9.00 - 21.00
So: 10.00 - 21.00
Nd: 10.00 - 20.00
Blue Sky Travel - Sadyba Best Mall
ul. Powsińska 31
02-903 Warszawa
tel. +48 22 310 30 30-34
fax +48 22 310 30 35

godziny pracy:
Pn-Pt: 10.00 - 21.00
So: 10.00 - 21.00
Nd: 10.00 - 16.00

 

X. Zmiany metody płatności

Aby zmienić metodę płatności należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta. Pracownik BOK może w trakcie rozmowy telefonicznej zadać Użytkownikowi kilka pytań celem potwierdzenia tożsamości. Zmiany metody płatności można dokonać tylko przed wystawieniem dokumentu upoważniającego do skorzystania z usługi.

 

XI. Rezerwacje Hoteli

1. Wiążące rezerwacje hotelowe z gwarancją kartą płatniczą/ kredytową

Wiele hoteli umożliwia zapłacenie za usługę na miejscu i najczęściej dopiero w trakcie jej wykonywania lub zaraz po jej wykonaniu. Hotele te najczęściej żądają w takiej sytuacji gwarancji przybycia Użytkownika, zastrzegając sobie prawo do obciążenia karty płatniczej lub kredytowej Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku nie przybycia Użytkownika do hotelu w pierwszej dobie hotelowej, Dostawca lub hotel ma prawo obciążyć kartę podaną do gwarancji rezerwacji kosztem jednej doby hotelowej zarezerwowanej dla lub przez tego Podróżnego i anulować rezerwację na dni następne.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik lub jeden z Podróżnych nie może przybyć do hotelu w trakcie pierwszej doby hotelowej lub przybędzie po godzinie 18:00 pierwszej doby hotelowej konieczne jest skontaktowanie się z hotelem w celu ustalenia dalszego postępowania.

W przypadku gdy Użytkownik nie dokona anulacji lub zmiany przed ostatecznym terminem bezkosztowej anulacji / zmiany (termin ten określa hotel i upływa on z reguły na 24 do 72 godzin przed planowaną datą przybycia do hotelu), Użytkownik zostanie obciążony kosztem przynajmniej pierwszej doby hotelowej, a w określonych przypadkach np. okres targów, karnawałów itp. może to być nawet koszt całej rezerwacji. Szczegóły każdorazowo zostaną podane przez Dostawcę przy potwierdzeniu rezerwacji.
Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszelkie opłaty związane z anulacją lub zmianą. W szczególnych przypadkach (np. promocje), niektóre hotele mogą nie zezwalać na zmiany lub anulacje wiążących rezerwacji, jeżeli określiły to w zasadach i warunkach uczestnictwa. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych w odniesieniu do danej opłaconej rezerwacji wiążącej zasad i warunków uczestnictwa.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że cena podana w Serwisie Internetowym w PLN po kursie bieżącym jest dokładna tylko tego samego dnia, a w momencie obciążenia, po realizacji usługi, wyrażona będzie w lokalnej walucie i rozliczona w PLN po kursie stosowanym przez wystawcę karty płatniczej lub kredytowej. Ponadto serwisy wymagające jedynie gwarancji kartą płatniczą lub kredytową wyraźnie zaznaczają że podana cena jest wyłącznie stawką za nocleg, bez lokalnych podatków sięgających zwyczajowo kilkanaście procent wartości transakcji. W każdym przypadku Dostawca określa wysokość dodatkowych opłat oraz zakres świadczeń. Jeżeli w ofercie hotelu nie ma posiłków, oznacza to, że nawet śniadanie jest osobno płatne. W każdym przypadku korzystanie z telefonu, mini – baru czy pay TV jest osobno płatne.

 

2. Opłacone rezerwacje hotelowe z voucherem na pobyt

Cena za rezerwację pokoju wyświetlana w Serwisie Internetowym składa się z opłaty za rezerwację pokoju przekazywanej Dostawcy i zawiera wszelkie lokalne podatki i opłaty. Voucher wyraźnie określa zakres wyżywienia, brak jakiejkolwiek wzmianki na ten temat oznacza świadczenie wyłącznie usługi noclegowej. Użytkownik upoważnia Operatora do ustanawiania w jego imieniu i na jego rzecz wiążących rezerwacji za całkowitą, wyświetloną przy wybranym zestawie pokoi, kwotę oraz odpowiednie obciążenie rachunku podanej karty kredytowej / płatniczej.

Użytkownik może anulować lub zmienić opłaconą rezerwację hotelową. W takim przypadku Użytkownik zostanie obciążony opłatą za anulowanie lub zmianę rezerwacji określoną w zasadach i warunkach uczestnictwa odpowiednich dla danej rezerwacji hotelowej. Ponadto, jeżeli Użytkownik nie dokona anulacji lub zmiany przed ostatecznym terminem bezkosztowej anulacji / zmiany (termin ten określa hotel i upływa on z reguły na 24 do 72 godzin przed planowaną datą przybycia do hotelu), Użytkownik zostanie obciążony kosztem przynajmniej pierwszej doby hotelowej, a w określonych przypadkach np. okres targów, karnawałów itp. może to być nawet koszt całej rezerwacji. Szczegóły każdorazowo zostaną podane przez Dostawcę przy potwierdzeniu rezerwacji.
Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszelkie opłaty związane z anulacją lub zmianą. W szczególnych przypadkach (np. promocje), niektóre hotele mogą nie zezwalać na zmiany lub anulacje wiążących rezerwacji, jeżeli określiły to w zasadach i warunkach uczestnictwa. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych w odniesieniu do danej opłaconej rezerwacji wiążącej zasad i warunków uczestnictwa.

 

3. Anulacja rezerwacji hotelowych i nie przybycie do hotelu

Część hoteli umożliwia zapłacenie za usługę na miejscu gotówką lub inną kartą płatniczą czy kredytową  niż ta którą zaoferowano jako gwarancja zapłaty przy Zgłoszeniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku nie przybycia Użytkownika do hotelu przed godziną 18:00 w pierwszej dobie hotelowej, Dostawca lub hotel ma prawo anulować rezerwację i odmówić wykonania usługi.

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik lub jeden z Podróżnych podróżujących na podstawie Zgłoszenia Użytkownika nie może przybyć do hotelu w trakcie pierwszej doby hotelowej przed godziną 18.00, Użytkownik zobowiązany jest skontaktować się z hotelem w celu ustalenia dalszego postępowania.

W przypadku gdy Użytkownik nie dokona anulacji lub zmiany przed ostatecznym terminem bezkosztowej anulacji / zmiany (termin ten określa hotel i upływa on z reguły na 24 do 72 godzin przed planowaną datą przybycia do hotelu), Użytkownik zostanie obciążony kosztem przynajmniej pierwszej doby hotelowej, a w określonych przypadkach np. okres targów, karnawałów itp. może to być nawet koszt całej rezerwacji. Szczegóły każdorazowo zostaną podane przez Dostawcę przy potwierdzeniu rezerwacji.
Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszelkie opłaty związane z anulacją lub zmianą. W szczególnych przypadkach (np. promocje), niektóre hotele mogą nie zezwalać na zmiany lub anulacje wiążących rezerwacji, jeżeli określiły to w zasadach i warunkach uczestnictwa. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przedstawionych w odniesieniu do danej opłaconej rezerwacji wiążącej zasad i warunków uczestnictwa.
 

XII. Opłacone rezerwacje na przeloty tanimi liniami

Opłacenie rezerwacji za przelot tanią linią lotniczą może być realizowane tylko autoryzowanymi przez Dostawców kartami płatniczymi lub kredytowymi i równoznaczne z wystawieniem dokumentu upoważniającego do skorzystania z usługi w postaci biletu elektronicznego wysyłanego na email podany w Zgłoszeniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że biletów na przeloty tanimi liniami nie można zwrócić ani anulować nawet zaraz po ich wystawieniu, chyba że możliwość taka jest przewidziana i wyraźnie zagwarantowana w warunkach Dostawcy .

 

XIII. Nieopłacone Zgłoszenia na wynajem samochodu

Operator nie pobiera od Użytkownika opłat za rezerwację samochodów. Za wynajem samochodu Użytkownik rozlicza się w miejscu wykonywania usługi i w walucie tam obowiązującej. Cena wyświetlana w polskich złotych w Serwisie Internetowym bazuje na aktualnym kursie waluty obowiązującej w miejscu wykonywania usługi i wraz ze zmianą kursu jej wartość złotówkowa może być inna niż w chwili uiszczania opłaty za wynajem. Użytkownik akceptuje fakt, że cena jaką zapłaci za wynajem samochodu wyświetlana w Serwisie Internetowym składa się z opłaty za wynajem samochodu należnej Dostawcy. Należy zwrócić uwagę, że nie wymienione usługi, np. ubezpieczenie, nie są opłacone. Należy także zwrócić uwagę, czy punkt odbioru samochodu jest ten, który jest niezbędny – czyli np. to samo lotnisko w miastach wielolotniskowych.

 

XIV. Zgłoszenia rezerwacji Gotowych Pakietów Wakacyjnych

Gotowe Pakiety Wakacyjne to oferta katalogowa Dostawców, takich jak Neckermann czy Scan Holiday. Są oni organizatorami turystyki a  Blue Sky Travel Sp. z o.o. jest ich aktualnym agentem. Blue Sky Travel Sp. z o.o. w imieniu i na rzecz poszczególnych Dostawców a umowy podpisywane są ściśle według ich zasad i warunków. Dostawcy są odpowiedzialni za cały pakiet oraz są stroną przy ewentualnych reklamacjach.

Wyświetlana oferta w Serwisie Internetowym w zależności od sposobu wyszukiwania może przedstawiać podobne lub te same usługi pochodzące od różnych Dostawców. Dlatego też każdorazowo Użytkownik informowany jest o wszelkich zasadach i warunkach uczestnictwa propozycji danego Dostawcy. 

 

XV. Polisy ubezpieczeniowe

Należność z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia potwierdzonej polisą ubezpieczeniową wyświetlana w Serwisie Internetowym, składa się z wynagrodzenia należnego Dostawcy adekwatnego do zamawianych usług oraz ich wartości. Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie rachunku karty płatniczej lub kredytowej Użytkownika całkowitą kwotą należności. Polisa zostanie wystawiona po dokonaniu zapłaty za wszystkie zarezerwowane usługi.

 

XVI. Dokumenty i dane upoważniające do skorzystania z usługi

Przed wykonaniem usługi każdy Dostawca może zażądać udokumentowania tożsamości Użytkownika i każdego objętego usługą Podróżnego. W szczególności przy korzystaniu z połączeń lotniczych warunkiem otrzymania karty pokładowej i wejścia na pokład samolotu jest udostępnienie do weryfikacji paszportu lub dowodu osobistego (tylko kraje strefy Schengen).

Operator wystawia dokument upoważniający do skorzystania z usługi Dostawcy najwcześniej w dniu zaksięgowania na swoim rachunku bankowym kwoty odpowiadającej cenie za usługę.

 

XVII. Wystawianie faktur i sposób ich doręczania

 • Faktury będą wystawiane wyłącznie na prośbę Użytkownika wyrażoną w procesie składania Zgłoszenia.

 • Za usługi opłacone do Operatora Użytkownikowi wystawiona zostanie faktura elektroniczna, o której mowa w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11. marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535).

 • Wskutek dokonania zakupu usług w Serwisie Internetowym, o których mowa powyżej i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17. grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 Nr 249 poz. 1661).

 • Faktury elektroniczne za usługi doręczane będą na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzy składania Zgłoszenia lub podany w procesie zakupu za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.

 • Na prośbę Użytkownika, zgłoszoną do Biura Obsługi Klienta, wystawiona zostanie również faktura papierowa.

 

XVIII. Rezygnacja z usługi, dla której wystawiono dokument upoważniający do skorzystania z usługi

Dokument upoważniający do skorzystania z usługi potwierdza, że Użytkownik za pośrednictwem Operatora zawarł z Dostawcą umowę na świadczenie usługi, zgodnie z określonymi przez Dostawcę zasadami i warunkami uczestnictwa. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi przed dniem w którym rozpoczyna się świadczenie usługi zgodnie z zasadami i na warunkach określonych przez Dostawcę.
 

XIX. Dokumenty elektroniczne i pisemne

Wszystkie dokumenty upoważniające do skorzystania z usługi Dostawcy (bilety elektroniczne, vouchery hotelowe, potwierdzenia rezerwacji wynajmu samochodu, polisy ubezpieczeniowe) są wystawiane przez Dostawców poszczególnych usług lub Operatora i przekazywane Użytkownikowi przez Operatora lub udostępniane w Serwisie Internetowym w postaci elektronicznej i nie wymagają podpisu Operatora. Użytkownik (Podróżny) zobowiązany jest wydrukować każdy dokument upoważniający do skorzystania z usługi i zabrać go ze sobą w podróż. W wielu przypadkach dokumenty w formie druku nie są wymagane i do skorzystania z usługi wystarczy dowód tożsamości, są jednak sytuacje w których dzięki wydrukowanemu dokumentowi będzie można szybciej odnaleźć rezerwację Użytkownika w systemie Dostawcy lub żądać jej wykonania czy spełnienia wszystkich warunków.
Posiadanie wydrukowanej polisy ubezpieczeniowej obejmującej koszty leczenia i ubezpieczenie bagażu jest niezbędne dla bezpieczeństwa Użytkownika i osób objętych ubezpieczeniem. Operator zaleca posiadanie przynajmniej dwóch kopii polisy przechowywanych w różnych miejscach w trakcie podróży.
 

XX. Dokumenty upoważniające do przelotu

Dokumentem upoważniającym do otrzymania karty pokładowej i wejścia na pokład samolotu jest bilet elektroniczny. Bilet elektroniczny jest wystawiany przez Operatora na podstawie Opłaconego Zgłoszenia. Bilet elektroniczny potwierdza zawarcie umowy na świadczenie usługi przewozowej między Użytkownikiem a Dostawcą – linią lotniczą.
Bilety wystawiane są w dniach i godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.
 

XXI. Reklamacje dokumentów

Użytkownik ma prawo złożyć reklamację związaną z poprawnością wystawionego przez Dostawcę lub Operatora dokumentu upoważniającego do skorzystania z usługi i jego zgodnością z przesłanym przez Użytkownika Zgłoszeniem w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania dokumentu. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej przez Biuro Obsługi Klienta w dniach i godzinach jego funkcjonowania. Operator stara się rozpatrywać wszelkie reklamacje jak najszybciej, rozpoczynając procedurę reklamacyjną najpóźniej w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty dostarczenia reklamacji do BOK. Użytkownik Zobowiązany jest do weryfikacji wystawionych dokumentów, upoważniających do skorzystania z usługi w dniu ich wystawienia a najpóźniej w terminie umożliwiającym ich bezkosztową anulację zgodnie z Zasadami i warunkami uczestnictwa Dostawcy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rezygnacją lub zmianą usługi Dostawcy w sytuacji jeżeli dokument upoważniający do skorzystania z usługi został wystawiony zgodnie ze Zgłoszeniem i na podstawie zaakceptowanych przez Użytkownika Zasad i warunków uczestnictwa określonych przez Dostawcę.
 

XXII. Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze (bez sobót i niedziel) od godziny 9:00-20:00. Z BOK można kontaktować się: dzwoniąc pod numer infolinii +48 61 841 0911 , wysyłając faks na numer +48 61 849 4381 lub wysyłając email na adres: bok@bluesky.pl . Kontaktując się z Operatorem i BOK zawsze należy używać numeru Zgłoszenia, który podany jest na dole strony w każdej Zapisanej Podróży.
W BOK faksy odbierane są tylko w dni robocze do godziny 19:30. Każdy faks przesłany po tym czasie zostanie obsłużony w następnym dniu roboczym.

Adres korespondencyjny:
Biuro Obsługi Klienta
Blue Sky Travel Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2
60-829 Poznań
 

XXIII. Kierunki podróży

W większości przypadków podróżowanie, włącznie z wyjazdem poza granice Unii Europejskiej, jest dość bezpieczne. Należy jednak pamiętać, że nadal podróżowanie w niektóre rejony świata może wiązać się z większym ryzykiem niż w inne. Operator zaleca, aby Użytkownik sprawdził wszelkie ogłoszenia, ostrzeżenia i ograniczenia w prasie i mediach, w placówce dyplomatycznej danego kraju oraz w dziale informacji konsularnych na stronie MSZ (www.msz.gov.pl), przed podjęciem decyzji o podróży w wybranym kierunku.

Należy pamiętać, że podczas podróży zagranicznych wymagane jest udokumentowanie posiadanego obywatelstwa (dowód osobisty w Unii Europejskiej i paszport w innych krajach). Jeżeli podróżuje się z dziećmi, może być konieczne posiadanie dodatkowych dokumentów. Niektóre kraje wymagają odpowiednich wiz lub innych dokumentów potwierdzających prawo do przekroczenia granicy kraju. Odpowiedzialność za spełnienie wszelkich wymogów wjazdowych krajów, do których się podróżuje lub przez które przejeżdża leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

OFERUJĄC MOŻLIWOŚĆ PODRÓŻOWANIA W WYBRANYCH MIĘDZYNARODOWYCH KIERUNKACH OPERATOR NIE GWARANTUJE, ŻE PODRÓŻOWANIE W KONKRETNE MIEJSCA NA ZIEMI JEST BEZPIECZNE I NIE ZWIĄZANE Z ŻADNYM RYZYKIEM I NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY I STRATY JAKIE MOGĄ SIĘ WIĄZAĆ Z PODRÓŻOWANIEM W TAKICH KIERUNKACH.
 

XXIV. Ograniczenie odpowiedzialności

Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Serwisie Internetowym były właściwe, dokładne i aktualne. Jednak nie zawsze Operator ma na to wpływ. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że treści, oprogramowanie i informacje o towarach oraz usługach opublikowane w Serwisie Internetowym mogą być obarczone błędami niezależnymi od Operatora, powstałymi mimo zachowania przez Operatora należytej staranności. Użytkownik akceptuje fakt, że Operator, Dostawcy i podmioty z związane z Operatorem oraz wszelkie firmy partnerskie, portale i serwisy internetowe (zwane dalej Przedstawicielami), poprzez które Operator oferuje swoje usługi nie gwarantują dokładności oraz wyłączają swoją odpowiedzialność za błędy oraz nieścisłości w informacjach.

Wyszukiwanie połączeń lotniczych może spowodować utworzenie i przekazanie w Zgłoszeniu rezerwacji połączenia lotniczego, którego nie można zrealizować ze względu na błędną kalkulację lub brak możliwości wystawienia biletu w Polsce. W takim przypadku, niezależnie od wybranej formy płatności, Operator będzie kontaktował się z Użytkownikiem w celu uzgodnienia ewentualnej dopłaty przy wystawianiu biletów lotniczych lub wyboru alternatywnego połączenia

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis Internetowy w zakresie Pakietów Dynamicznych - czyli rezerwacji usług wybranych i uporządkowanych przez siebie samego - jedynie udostępnia narzędzia do korzystania jednocześnie z różnych systemów rezerwacyjnych oraz możliwości wybierania z nich dowolnych elementów. Niemniej organizatorem każdej z usług jest jej Dostawca. Operator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem w przypadku braku logiki Zgłoszenia, ale nie ma takiego obowiązku. Przykładem może być Zgłoszenie na te same nazwiska w różnych miejscach w tym samym czasie lub nie pozwalającym na pokonanie odległości między nimi w żaden sposób. Operator nie jest jednak w stanie ocenić intencji ani możliwości Użytkownika przy realizacji fragmentarycznych usług ani jego skłonności do ponoszenia ryzyka. Ryzykiem jest zawsze zastosowanie „ taniego przewoźnika” do pakietu, czy też przecenianie tempa podróży samochodem zwłaszcza przed przelotem. W sytuacji braku pewności co do układu elementów podróży, prosimy o zwrócenie się z tym do biura Blue Sky Travel, które posiada licencję organizatora turystki i chętnie zajmie się całkowitą koncepcją wyjazdu, przejmując tym samym za nią pełną odpowiedzialność.
Oceny hoteli zamieszczone w Serwisie Internetowym należy traktować tylko jako ogólne wskazówki, Operator oraz Dostawcy nie gwarantują ich dokładności. Ponadto Operator oraz Dostawcy nie gwarantują dostępności poszczególnych produktów i usług, zależy ona od bieżącego zapotrzebowania. Operator, Przedstawiciele oraz Dostawcy mogą wprowadzać ulepszenia i/lub zmiany w Serwisie Internetowym w dowolnym momencie.
 

XXV. Odszkodowanie

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić od odpowiedzialności Operatora lub wypłacić odszkodowanie Operatorowi, i/lub ich Dostawcom i każdemu z ich pracowników i członków kadr zarządzających, w przypadku roszczenia, powództwa, żądania odzyskania, utraty, uszkodzenia, grzywny, kary, lub innych kosztów lub wydatków jakiejkolwiek natury  powstałe w wyniku roszczeń stron trzecich spowodowanych:

 1. złamaniem przez Użytkownika warunków niniejszego Porozumienia lub postanowień dokumentów do których się odnosi
 2. złamaniem prawa lub pogwałceniem praw strony trzeciej
 3. użyciem Serwisu Internetowego Operatora
   

XXVI. Odnośniki do innych stron

Serwis Internetowy może zawierać odnośniki do stron obsługiwanych przez podmioty inne niż Operator. Takie odnośniki podane są wyłącznie w celach informacyjnych. Operator nie kontroluje takich stron i nie jest odpowiedzialny za ich zawartość, warunki działania lub inne praktyki stosowane na wspomnianych stronach. Ponadto, w interesie Użytkownika jest przedsięwzięcie środków ostrożności, które zapewnią, że wszystkie odnośniki które zostaną wybrane lub oprogramowanie, które zostanie ściągnięte (z tej lub innych stron internetowych) są wolne od takich elementów jak wirusy, robaki, konie trojańskie lub inne elementy natury destrukcyjnej. Zawarcie odnośników do innych stron internetowych przez Operatora nie oznacza aprobaty dla treści w nich zawartych lub jakiegokolwiek związku z ich operatorami.
 

XXVII. Prawa autorskie i znaki towarowe

Cała zawartość Serwisu Internetowego jest chroniona prawami autorskimi należnymi Operatorowi. Operator nie odpowiada za zawartość stron internetowych prowadzonych przez podmioty inne niż Operator. Znaki towarowe Blue Sky Travel, Operatora,  Dostawców są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Blue Sky Travel Sp z o.o. w Polsce i/lub innych krajach. Inne loga, logotypy, znaki towarowe, nazwy produktów i firm wymienione w Serwisie Internetowym mogą być znakami handlowymi lub towarowymi ich właścicieli.

Wszystkich, którzy posiadają informacje o naruszeniu praw Operatora prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

 

XXVIII. Postanowienia ogólne

Wszystkie mapy udostępnione do korzystania w Serwisie Internetowym są zarządzane przez Google Maps™ i udostępnione na licencji związanej z tym produktem.

Serwis Internetowy jest własnością podmiotu zarejestrowanego w Polsce i podlega polskim przepisom. Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z zawarcia, stosowania Porozumienia, czynności dokonywanych w ramach Serwisu Internetowego strony niniejszym poddają jurysdykcji właściwego rzeczowo sądu powszechnego. 

Wykonanie postanowień niniejszego Porozumienia podlega obowiązującym przepisom prawa polskiego, jakkolwiek elementy zawarte w Porozumieniu nie ograniczają prawa Operatora do stosowania się tylko do praw obowiązujących w Polsce ale także do stosowania innych postanowień legislacyjnych odnoszących się do użytkowania Serwisu Internetowego lub gromadzenia przez Operatora danych od Użytkowników za pomocą Serwisu Internetowego.


W sytuacji, gdy jakakolwiek część niniejszego Porozumienia zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, włączając w to, ale nie ograniczając do, zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności o których mowa w Porozumieniu, ta część Porozumienia zostanie zastąpiona ważnym, wykonalnym zapisem, który najbliżej odpowiada zamierzeniom pierwotnego zapisu, a niniejsze Porozumienie będzie nadal ważne.

Operator zastrzega sobie prawo do dowolnego dokonywania zmian treści niniejszego Porozumienia (regulaminu) wiążących Operatora, Dostawców i Użytkowników Serwisu w zmienionym zakresie, przy korzystaniu z Serwisu Internetowego po wprowadzeniu w/w zmian.

Niniejsze Porozumienie (i wszystkie warunki do których się odnosi) stanowi całe Porozumienie między Użytkownikiem i Operatorem w kontekście użytkowania Serwisu Internetowego i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub aktualne kontakty i ustalenia, tak elektroniczne jak i ustne czy pisemne, pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem. Papierowa wersja niniejszego Porozumienia oraz wszelkich zawiadomień w formie elektronicznej jest dopuszczalna w toku postępowania sądowego lub administracyjnego do takiego stopnia oraz na takich samych warunkach jak inne dokumenty i materiały wygenerowane i zachowane w formie papierowej.

Fikcyjne nazwy firm, produktów, imiona i nazwiska, znaki i dane wymienione w celach przykładowych w Serwisie Internetowym nie mają w zamierzeniu reprezentować jakichkolwiek prawdziwych osób, firm, produktów czy zdarzeń.
 

XXIX. Operator Serwisu Internetowego - Agent Podróży

Operatorem Serwisu Internetowego jest:
Blue Sky Travel Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Roosevelta 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000054368, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 781-16-99-670, będąca Akredytowanym Agentem IATA w Polsce, posiadająca kod IATA: 63-2 5298 0.